Uitvoering kabinetsbeleid negatief voor re-integratie uitkeringsgerechtigden. College, grijp in!

De PvdA Amersfoort maakt zich zorgen om de consequenties van het kabinetsbeleid voor de Wajongers, WWB-ers en WSW-ers in de stad en wil duidelijkheid over de plannen van het College.
De Miljoenennota heeft ingrijpende gevolgen voor het Participatiebudget, door de overgang van een deel van de WAJONG, WSW en WWB/WIJ naar de Wet Werken naar Vermogen. Daarnaast bezuinigt het kabinet een bedrag van €400 miljoen op het participatiebudget.

PvdA-raadslid Grace Tanamal en buitengewoon PvdA-raadslid Edwin Hinloopen dienen schriftelijke vragen in om te achterhalen hoe het Amersfoortse College met dit kabinetsbeleid omgaat. Centrale vraag is of de vermindering van het budget voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden wordt doorgevoerd of dat het College zich op hetzelfde niveau blijft inzetten om uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen.

Daarnaast vragen Tanamal en Hinloopen zich af of het College al maatregelen met positieve uitwerking heeft bedacht. In de schriftelijke vragen doen zij een aantal voorzetten. De staatssecretaris van VWS heeft bijvoorbeeld getekend voor een investering in de zorg waar 12.000 extra werknemers voor nodig zijn. Als mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van gemeentelijke inspanningen worden opgeleid tot verzorgenden, zijn dit twee vliegen in een klap.

Zoals het kabinet het nu voor ogen heeft, zal zij haar doelstelling van meer mensen aan het werk niet realiseren. Tanamal hierover: “Waar de Wet Werken naar Vermogen een financieel, maatschappelijk en individueel belang moet dienen, lijkt voorlopig alleen het financiële belang voorop te staan. De PvdA wil juist meer mensen aan het werk krijgen, waarvoor de maatschappelijke en individuele belangen een even zo belangrijke rol spelen.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.