Zorg en Welzijn

Wat willen we?
De PvdA wil dat iedereen daadwerkelijk mee kan doen in de samenleving. De PvdA wil de zorg
dichter bij de mensen organiseren, op wijkniveau, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen en de kosten lager worden. Ook verbindt de PvdA welzijn en zorg meer met
elkaar. Daarbij staan eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en netwerken centraal. Familie,
buurt en professionals ondersteunen mensen waar dat nodig is. De sociale wijkteams vervullen
daarin een belangrijke rol.

De PvdA wil:

 • zorgen voor goed georganiseerde wijkzorg, huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen, AWBZ/
  GGZ en WMO door nauwe samenwerking met de betrokken aanbieders, het Zorgkantoor en
  de Zorgverzekeraars zodat mensen goede toegang hebben tot de zorg;
 • bij inkoop van zorgtaken niet alleen gunnen op prijs maar ook op kwaliteit waarbij ook kritisch
  wordt gekeken naar de werkomstandigheden van mensen;
 • de ondersteuning van mantelzorgers (o.a. door Ravelijn en Beweging 3.0) ook in tijden van
  bezuinigingen in stand houden en verbeteren en deze ondersteuning ook beter bekend maken;
 • bedrijven, onderwijs en zorginstellingen stimuleren om gezamenlijk tot ondersteuning te komen
  zodat mensen met een handicap in hun eigen wijk kunnen blijven wonen;
 • ervoor waken dat professioneel werk wordt afgeschoven op vrijwilligers om kosten te
  drukken.

Veranderingen in de zorg
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdzorg. De overgang van het organiseren en inkopen van de jeugdzorg van de rijksoverheid naar gemeenten moet ervoor zorgen dat de zorg voor jeugd eenvoudiger, integraler, effectiever, voor zover kan dichtbij huis georganiseerd en goedkoper wordt.

Voor de uitvoeringZorg van nieuwe zorgtaken is minder geld beschikbaar dan voorheen. Daarom moeten we een andere manier van werken hanteren. Centraal daarbij is: bezuinigen op de manier waarop de zorg is georganiseerd en zo min mogelijk op de zorg en ondersteuning zelf. Zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners, zorgverzekeraars en gemeente werken meer samen om inwoners goede zorg zo dicht bij huis te kunnen geven.
Hiervoor worden wijkteams ingezet. In Amersfoort startte in januari 2013 het eerste wijkteam in de vorm van het Jeugd- en Gezinsteam Soesterkwartier (JGTS). Het wijkteam bestond uit professionals uit de zorg. Inmiddels worden er in elke wijk in de stad wijkteams opgericht.

Werkgroep Zorg
De PvdA Amersfoort-Bunschoten heeft voor dit thema een werkgroep opgezet. Aan die werkgroep nemen veel mensen deel die ervaring hebben in de zorg. Sinds 4 december is de werkgroep actief. Tijdens de eerste bijeenkomst werd de groep bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in de (jeugd) zorg. Ook volgt de werkgroep de transities in de zorg op de voet. Concreet houdt de werkgroep zich bezig met onderzoek, het geven van presentaties en het geven van advies aan de fractieleden omtrent het onderwerp zorg.

Heeft u interesse en wilt u meer weten of wilt u deel nemen aan de werkgroep Zorg? Neem dan contact op via secretaris@pvda-amersfoort.nl.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone