Werk en inkomen

Wat willen we?
Werk is belangrijk: je eigen boterham verdienen, midden in de maatschappij staan, meedoen. In tijden van crisis staat de werkgelegenheid onder druk. Amersfoort is een economisch sterke gemeente, maar laat ook kansen liggen. De PvdA maakt werk van werk, met oog voor mensen en maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen onder andere bijzondere aandacht voor het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid.

De PvdA wil:

  • de economische diversiteit met behulp van Pact Amersfoort benutten;
  •  specifieke aandacht voor werkloze jongeren tot 27 jaar die tussen wal en schip dreigen te raken;
  • banenverlies verder voorkomen en bedrijven ondersteunen bij hun personeelsbehoeften;
  • kansen scheppen voor werkgelegenheid in (rail)techniek, bouw, logistiek, zorg en ICT;
  • meer productiebedrijven naar Amersfoort halen, zodat er ook meer werk komt voor mensen die met hun handen werken;
  • toerisme en recreatie versterken, als kans voor de Amersfoortse werkgelegenheid;
  • stageplekken en leerwerkplekken stimuleren/creëren in overleg met scholen en bedrijven. Om te beginnen door de gemeente zelf.

De arbeidsmarkt
De Nederlandse arbeidsmarkt staat er op dit moment niet goed voor. De werkloosheid is hoog en er zijn niet genoeg vacatures. Ook in Amersfoort is dit te merken. Toch lukt het nog steeds om met het huidige re-integratieprogramma mensen aan het werk te helpen.

Een slewerkcht functionerende arbeidsmarkt veroorzaakt werkloosheid, met als gevolg dat mensen te maken kunnen krijgen met een uitkering, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening of andere maatschappelijke hulpverlening. Een regionaal arbeidsmarktbeleid om werkgevers en werkzoekenden maximaal op elkaar af te stemmen is dan ook zeer nuttig.

De arbeidsmarkt is een markt van werkgevers en werknemers. De gemeente Amersfoort beïnvloedt samen met regionale partijen de arbeidsmarkt: onder andere vanuit de terreinen economie, ruimtelijke ontwikkeling,onderwijs en werk en inkomen. Werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bestrijding van jeugdwerkloosheid en een regionale werkgeversbenadering zijn speerpunten in het arbeidsmarktbeleid.

Participatiewet
Per 1 januari 2015 is de invoering van de Participatiewet een feit. De wet is gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. Iedereen werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en als dat (nog) niet mogelijk is op andere wijze.

Werkgroep Werk
Sinds oktober 2014 heeft de PvdA Amersfoort-Bunschoten de werkgroep Werk. Deze werkgroep gaat de komende tijd ideeën uitwerken over meer werkgelegenheid in Amersfoort. Daarnaast gaan ze verschillende activiteiten opzetten, zoals werkbezoeken, het organiseren van een politiek café en het houden van presentaties.

Heeft u interesse en wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan de werkgroep Werk? Neem dan contact op via Gert.Koudijs@pvda-amersfoort.nl.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone