Sport

Wat willen we?
Sport verbindt en draagt bij aan een goede gezondheid. Amersfoort heeft veel verschillende takken van sport en heeft brede verenigingen, die met veel vrijwilligers een grote maatschappelijke rol spelen in de stad. In Amersfoort staat sport mede door de bezuinigingen onder druk. Daar wil de PvdA wat aan doen. Dit doen we onder andere door in te zetten op sport voor iedereen en sterke sportverenigingen.

De PvdA wil:

  • wachtlijsten bij sportverenigingen wegwerken door betere onderlinge samenwerking (ook
    regionaal) en indien nodig het aanleggen van meer faciliteiten (bijvoorbeeld velden of accommodatie);
  • ervoor zorgen dat de accommodaties in overeenstemming zijn met het aantal sportbeoefenaars;
  • intensief met belanghebbenden en gebruikers overleggen over sportvoorzieningen, zowel lokaal als regionaal;

Samenwerking en sportaccommodaties
Het college moet de juiste investeringen maken in de sportaccommodaties en heeft daarvoor extra geld uitgetrokken. Een aantal verenigingen hebben door beperkte accommodatieruimte te maken met een teruglopend ledenaantal en dalende inkomsten.

Als een vereniging hierdoor omvalt, moeten leden naar andere verenigingen, met als gevolg dat daar grotere wachtlijsten ontstaan. Daarom is het zaak dat niet vaak dezelfde verenigingen in aanmerking komen voor steun. Doordat de criteria voor het in aanmerking komen van steun zijn veranderd is dit mogelijk.

Samenwerking tussen verenigingen is belangrijk. In sommige delen van de stad hebben we te maken met een overcapaciteit en sommige clubs kunnen op de huidige locatie niet uitbreiden en voor hen zou een verhuizing wellicht wel een te bespreken alternatief zijn. Maar natuurlijk hoeft geen vereniging gedwongen te verhuizen naar een andere locatie.

De PvdA wil sportveldeSLn zo goed mogelijk inzetten. Dit bereiken we onder meer met de motie Atletiekbaan van fractielid Harun Keskin. Hierdoor werd een grasveld van de gemeente beschikbaar gesteld aan de atletiekverenigingen, de hockeyclub, de school en het woon-zorgcentrum in de buurt. De motie is snel uitgevoerd, al tijdens de Vlasakkerloop kon men gebruik maken van het extra veld.

Laten we allen zoveel mogelijk gebruik maken van de vele faciliteiten in de stad voor de sport. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook om sociale contacten op te doen en ook voor de mooie fondsen die er met sportevenementen worden gesteund.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone