Burgerparticipatie

Wat willen we?
Burgers moeten invloed uit kunnen oefenen op het bestuur. Daarom wil de PvdA overheidstaken zo dicht mogelijk bij burgers organiseren. We stimuleren initiatieven waarmee inwoners van wijken en dorpen meer zeggenschap over hun eigen buurt krijgen.

De PvdA wil:

  • buurtbewoners en bewonersorganisaties invloed geven bij het invullen van plannen rond groenbeheer, wijkwelzijn, burenhulpdienst, verkeer en duurzaamheid, zo mogelijk met financiële ondersteuning of een adviseur;
  • de vergaderstructuur van de gemeenteraad evalueren met bewoners en betrokkenen om te zoeken naar verbeteringen, met name rond de mogelijkheid voor bewoners om mee te praten in De Ronde.

Inspraak
In november 2014 hebben we de motie ‘Buurtrechten’ ingediend. Deze werd door de Raad unaniem aangenomen. Hiermee willen we realiseren dat bewoners het recht krijgen om voorzieningen in hun wijk zelf te organiseren. Zoals het exploiteren van een buurthuis, initiatieven rond groenvoorziening of afvalscheiding of (een deel van) de zorg die via de WMO wordt geleverd. Ook kunnen bewoners het recht krijgen om met eigen middelen als eerste te bieden op vrijgekomen land of vastgoed, voordat het in de vrije verkoop en verhuur terecht komt. Verder kunnen bewoners het recht krijgen om een buurtplan te maken met hun ideeën over de inrichting en vormgeving van hun wijk. Dit plan maakt vervolgens deel uit van de gemeentelijke plannen voor de ontwikkeling van het gebied.

StadhuisAmersfoort heeft een slagvaardig, aanspreekbaar en zichtbaar gemeentebestuur nodig, met ruimte voor input van burgers. Dit bestuur zet een duidelijke koers uit voor de ontwikkeling van de stad en schakelt inwoners daarbij actief in. Om dat mogelijk te maken wil de PvdA de vergaderstructuur van de gemeenteraad verbeteren, met name rondom de mogelijkheden van burgers om volwaardig in te spreken bij de voorbereiding van besluitvormende vergaderingen. Dit willen we ook bij de komende kerntakendiscussie.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone