PvdA maakt zich sterk voor armoedebeleid in Amersfoort

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft voor Amersfoort een minima effect rapportage opgesteld. Deze is met de raad besproken en maakt onderdeel uit van de brede discussie die we voeren over het armoedebeleid (regelingen, participatie en gezondheid). Na de zomer gaan we daarmee verder en voeren we gesprekken met organisaties uit de stad en willen we ook direct actie gaan ondernemen.
Op zich doet Amersfoort het best goed op het gebied van armoedebeleid, maar het kan altijd nog beter. Al een tijd hebben we o.a. zorgen over de toegang tot verschillende regelingen, de ingewikkeldheid en het toch niet bereiken van mensen die wel hulp nodig hebben. Nu de grote verandering (de zgn. decentralisaties, waarbij taken op dit gebied van de landelijke overheid zijn overgeheveld naar de gemeente) grotendeels voltooid zijn kunnen we gaan kijken waar het nog niet goed gaat en waar het beter kan.

Na de zomer gaan we concreet intensief meepraten over hoe het armoedebeleid en de minimaregelingen de komende jaren vorm krijgen in Amersfoort. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn de inhoud en de inkomensgrenzen van alle gemeentelijke minimaregelingen (inclusief de pakketten van de collectieve ziektekostenverzekering), de eigen bijdragen in de zorg (o.a. CAK), de criteria en doelstellingen van het Sociaal Fonds, de schuldhulpverlening, de mogelijke invoering van een stadspas om participatie te bevorderen, de vrijwilligersvergoeding en actiefpremies, het minimaliseren van de armoedeval, de hulp door Stichting Leergeld, de leeftijdsgrenzen voor het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF), de kaders voor bijzondere bijstand en het financiële vangnet van de gemeente, de particuliere hulpverlening in de stad, de onderlinge afstemming en overzichtelijkheid van de voorzieningen voor bewoners en hulpverleners, de beste methodes om duurzame economische zelfstandigheid te bereiken en de effecten van deze maatregelen op de diverse doelgroepen.
Dit betekent in veel gevallen ook echt maatwerk, want verhogen van gemeentelijke bijdragen voor minima leiden soms tot ongewenste kortingen op landelijke bijdragen, zodat men er financieel niets mee opschiet. Dat moet worden opgelost.

Voor de komende drie jaar (2018 -2020) is het de PvdA gelukt om € 250.000 extra per jaar beschikbaar te krijgen voor het armoedebeleid/participatie.
In een motie die we samen met de ChristenUnie hebben ingediend (en die mede ondertekend is door Amersfoort 2014 en Actief) bij de kadernotie wordt daarnaast opgeroepen om ook in 2017 reeds geld beschikbaar te maken en om ook de Klijnsmagelden hiervoor te gebruiken en zo nodig te komen met een voorstel om structureel (dus ook na de drie jaar die zeker is) met extra middelen te komen.
Deze motie is unaniem aangenomen door de raad en is goed nieuws voor het armoedebeleid en onderstreept het sociale karakter van Amersfoort.

Lineke van Bruggen
o.a. Woordvoerder werk en inkomen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.