Ouderen met een minimumuitkering extra getroffen door bezuinigingen

PvdA Raadslid Grace Tanamal laat namens de PvdA fractie weten het onverteerbaar te vinden hoe de oudere Amersfoorters onevenredig worden geraakt door de bezuinigingen die het College in petto heeft.
27 april jongstleden hield de PvdA Amersfoort een discussieavond over de bezuinigingen en het minimabeleid. De overheersende mening was dat de bezuinigingen zorgelijk en niet te verdedigen zijn. Een alleenstaande oudere met een minimum-inkomen gaat er per jaar 420 euro op achteruit omdat het bedrag voor sociale participatie en de plustoeslag voor senioren verdwijnt. Ouderen moeten zelf opdraaien voor kosten zoals een traplift omdat het in te calculeren is dat een oudere slechter ter been wordt. Het College vertelt er niet bij waar mensen met een minimuminkomen dit van moeten betalen. Ook extra zorgkosten zullen niet meer worden vergoed uit de bijzondere bijstand, omdat iedereen dat toch vergoed krijgt via de aanvullende verzekering. Helaas geldt dit dus ook voor speciale medicijnen die niet worden vergoed en toch noodzakelijk kunnen zijn.

Tanamal vindt het niet realistisch om per volgend jaar alles direct stop te zetten. De Gemeente heeft een compensatieplicht jegens haar inwoners. Iedere inwoner heeft het recht om te kunnen participeren. Dit vereist de WMO. Er moet met iedereen die hiervoor in aanmerking komt een gesprek worden gevoerd. Dit heet “het keukentafelgesprek”. Tanamal gelooft niet dat de gemeente het voor elkaar krijgt om met enkele duizenden mensen een dergelijk gesprek te voeren en in kaart te brengen wat ze nodig hebben om te kunnen participeren. De PvdA fractie komt met voorstellen om een overgangsregeling in het leven te roepen.

De bezoekers van de discussieavond stonden positief tegenover een hogere eigen bijdrage. Ook het feit dat er meer maatwerk komt in plaats van de generieke regeling zoals de Sopa kon bij sommigen op instemming rekenen. Concreet zal de fractie van de PvdA met de volgende voorstellen komen. Waar nodig worden moties en amendementen ingediend tijdens de komende begrotingsbehandeling.

1. Behoud van preventieactiviteiten bij de schuldhulpverlening. Hierop bezuinigen betekent later een dikke rekening voor de stad.
2. Behoud van de Amersfoort plustoeslag voor senioren met een minimuminkomen.

3. Een overgangsregeling voor mensen die recht hebben op de Sopa en met wie nog geen keukentafelgesprek is gevoerd. Zo wordt voorkomen dat zij met lege handen komen te staan en in kaart gebracht wat zij nodig hebben om te kunnen participeren.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.