Moties

Raadsleden kunnen onder meer moties indienen. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd aan het College. Een motie wordt in stemming gebracht in de hele gemeenteraad. Als de meerderheid de motie steunt dan wordt de motie in de regel uitgevoerd door het College. Hieronder vindt u de moties die de PvdA Amersfoort deze raadsperiode (vanaf 19 maart 2014) heeft opgesteld of heeft meegetekend.

Aangenomen moties

Oktober 2016
Kunstgrasvelden

Juli 2016
Vergeet de pioniers niet
Versnelling realisering Soesterhof

Juni 2016
Klimaat Kadernota
Duurzame Fiets
Nodige Zorg Handhaven
Tijdig Betalen
Anoniem Solliciteren
Blijven investeren in het voorzieningenniveau

April 2016
Ervaren contactlegging inzake hulpmiddelen zorg

Maart 2016
Handhaving houtrook vraagt landelijke aanpak

Februari 2016
Kleinschalige opvang van asielzoekers in Amersfoort
Invest in Amersfoort

Januari 2016
Toetsingskader maatschappelijke initiatieven en gemeentelijk vastgoed
BeroepsBegeleidende Leerweg

November 2015
Amersfoort Jeugdloon vrije gemeente
Tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie

September 2015
Reikwijdte TTIP verdrag
Co-housing

Juni 2015
Goed en betaalbaar wonen in Amersfoort
Handhaving reserve sociaal domein
Verkoop sportvelden in woonwijken
Lucht in de begroting
Nee tegen winning van schaliegas in Nederland

April 2015
Co-creatie Nieuwe Stad
Inzet studenten HTV

Januari 2015
Kiezen voor nieuw inzamelsysteem voor plastic en restafval

December 2014
Met z’n allen naar de (fiets)kelder

November 2014
Concretisering indicatoren t.b.v. (bij)sturing
Red het wijkmuseum
Meer zeggenschap over eigen buurt
Nodige zorg waarborgen
Knelpunten decentralisatie jeugdzorg
Vervroeging kerntakendiscussie
Atletiekbaan

Oktober 2014
Wijziging bestemmingsplan Groot Weede
Taxussnoeisel inzamelen tegen kanker
Aanvragen extra geld huishoudelijke hulp

September 2014
Verbeteren acquisitie Amfors

Juli 2014
Integraal fietsplan
Innovatie & Maakindustrie
Op weg naar duurzaamheidsdoelen Structuurvisie
Luchtkwaliteit
Adopteer een boomspiegel
Toekomstbestendige financiën
Mantelzorgondersteuning
Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel
Normering inkomen bestuurders van aanbieders van zorg en ondersteuning

Maart 2014
Reactie alle fracties op uitspraken Wilders

Verworpen moties

November 2014
Coffeeshop drive thru

Ingetrokken moties

November 2014
Informeren raad voorafgaand aan nieuwe leningen
Voor wat hoort wat
Breng behoefte studentenkamers goed in beeld
Fte’s jongerenwerk

September 2014
Kunstgrasvelden KVVA

Niet ingediend

December 2014
Kiezen voor omgekeerd inzamelen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone