Een Gezond en Gelukkig Amersfoort

Integrale tekst van de Algemene beschouwing PvdA Amersfoort

Dinsdag 31/10/2017 

 

Een gezond en gelukkig Amersfoort?

Voorzitter, bij de bespreking van de Kadernota in juni heb ik al lovende woorden uitgesproken over het feit dat de financiële positie van Amersfoort aanzienlijk is versterkt in de afgelopen 4 jaar. Dat zeg ik ook vandaag. Maar de waarschuwing dat onze reserves zich nog steeds bevinden op een veel te laag niveau in vergelijking met andere 100.000+ gemeenten wil ik u ook niet onthouden. In de wetenschap dat ons zeer grote en langdurige investeringen te wachten staan rond onderwijshuisvesting, fysieke infrastructuur, enzovoort, vraagt dat gegeven om een voortzetting van het sobere en doelmatige beleid dat ons nog niet zo lang geleden aan het vernederende preventief financieel toezicht wist te onttrekken. De totstandkoming van de nieuwe auditcommissie is daarbij een welkome aanwinst. Advisering aan en overleg namens de raad over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing op het gebied van rechtmatigheid en doelmatigheid, en het kunnen vervullen door de gemeenteraad van zijn controlerende verantwoordelijkheid worden daardoor geborgd.

Voorzitter, algemene beschouwingen hebben tot doel om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is dat bij de algemene beschouwingen niet alleen wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. Die ruimte neem ik graag om de visie van de PvdA op enkele thema’s met u te delen. En om de prioriteiten te duiden, want politiek gaat nu eenmaal over het maken van keuzes binnen beperkte ruimte. Ik roep daarbij de hulp in van ene meneer Maslow die zo’n 75 jaar geleden een theorie ontwikkelde over de volgens hem universele behoeften van de mens. Volgens zijn theorie, die inmiddels redelijk gemeengoed is geworden,  zou de mens pas streven naar bevrediging van behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Het plaatje maakt alles wel duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort gezegd stelt Maslow dat je eerst goed moet eten en slapen voordat je überhaupt toekomt aan zaken zoals recreatie of cultuur. Langs diezelfde lijn geredeneerd hebben mensen eerst behoefte aan veiligheid (een dak boven je hoofd) en zekerheid (geen overlast in de buurt, voldoende inkomen) alvorens een bezoek aan de golfbaan of de hockeyclub zelfs maar te overwegen.

Waarom zeg ik dit ? Omdat in de voorliggende concept-begroting een nogal eenzijdig beeld wordt geschetst van Amersfoort als een vooral ondernemende, duurzame en vitale stad. Okay, er wordt en passant gesteld dat ‘’we blijven werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.” En dat we “..in het sociaal domein werken aan preventie, vraaggerichtheid, het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.” Maar het eindigt wel met de frase  “waar nodig bieden we zorg en ondersteuning.” Met die ietwat afstandelijke toezegging alleen kan en mag ik geen genoegen nemen omdat er in onze stad nog steeds groepen mensen zijn die elementaire bestaanszekerheid ontberen en dus ook nimmer het hoogste niveau in Maslows pyramide zullen bereiken. Want zoals het college al recent constateerde in de RIB “Jong in Amersfoort”: lang niet iedereen maakt deel uit van die zo geroemde “ondernemende, duurzame en vitale stad”.  Met veel kinderen en jongeren gaat het inderdaad goed. Maar ook in Amersfoort vallen jongeren uit en is er sprake van armoede, overlast en jeugdcriminaliteit.

Voorzitter, ik kan mijn observatie dan ook niet geheel rijmen met de juichende toonzetting van de begroting. Sterker, het vormt voor mij aanleiding tot grote zorg. Ik heb niet voor niets de schriftelijke vraag gesteld wat het college nu eigenlijk bedoelt met de opmerking (ik citeer) om “..het sociaal domein meer als integraal onderdeel van de totale begroting te gaan zien in plaats van een ‘status aparte’ die het nu nog heeft. Dat impliceert dat dan wel eventuele mee- en tegenvallers, net zoals voor de rest van de gemeentebegroting, integraal afgewogen zullen worden.” Einde citaat. Het college zegt daarmee in feite dat de nu geoormerkte middelen voor het sociale domein ook kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld een museum te bouwen, om autoverkeer op rotondes meer ruimte te geven of om te kiezen voor een nog duurder stadhuis. Oftewel: meer asfalt, beton en bakstenen, en minder geld voor participatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Met een dreigende bezuiniging vanuit het Regeerakkoord van 100 miljoen op de wijkverpleging (ik heb daarover vorige week schriftelijke vragen ingediend) is mijn fractie daar niet bepaald gerust op. Daarom dienen wij vanavond (en niet voor de eerste keer) een motie in om de middelen voor het sociaal domein ook voor de komende jaren veilig te stellen. Want het kan niet zo zijn dat kwetsbare groepen de dupe worden. De zorgbezuiniging vanuit het nieuwe Regeerakkoord mag de kwaliteit van de wijkzorg in Amersfoort niet aantasten. Ik heb het idee dat de motie van het CDA om (ik citeer) “.. de reserve Sociaal Domein als doelreserve intact te laten, en te onderzoeken hoe deze een actievere rol kan spelen in het aanpakken van knelpunten binnen het sociaal domein” hetzelfde doel voor ogen heeft. En ik nodig indiener Van Koningsveld graag uit om samen met mij tot een werkbare opdracht aan het college te komen.

Voorzitter, mijn fractie koestert de gedachte dat Amersfoort aan kwaliteit kan winnen door investeringen in het stadshart, het stationsgebied, De Nieuwe Stad, enzovoort. Maar tegelijkertijd willen we voorkomen dat Amersfoort een stad van twee snelheden wordt, waarbij mensen in de wijken er vergeleken met “the young & beautiful” ietwat bekaaid vanaf komen. Daarom hebben we onlangs het initiatief van de SP gesteund om (in aanvulling op het Syntus programma) het openbaar vervoer in de wijken op peil te houden. En daarom ook dient mijn fractie vanavond een motie in voor een buurtinitiatief gericht op de exploitatie van een zogenaamde buurtmobiel: vervoer op maat voor kwetsbare groepen en vooral voor ouderen, opdat zij hun sociale contacten kunnen versterken in de wijken Schothorst en Zielhorst. Vanaf de voordeur naar de plek van bestemming. Met extra hulp zoals de jas aanreiken, helpen met rollator en tas in de auto te leggen en bij aankomst even mee naar binnen lopen als het nodig mocht zijn. Voor ieder budget toegankelijk, laagdrempelig om mee te doen. En wellicht ook een wenkend perspectief voor wijken als het Soesterkwartier waar dezelfde problemen spelen.

Voorzitter, mijn fractie heeft bij programma 4 een motie ingediend om ontmoetingscentra in de wijken extra te stimuleren. Als het aan de PvdA ligt worden namelijk niet alleen de vijf noodlijdende “oude” wijkcentra financieel ondersteund, maar ook andere initiatieven die aan nader omschreven maatschappelijke voorwaarden voldoen. De meevallers uit de Septembercirculaire (die zoals bekend niet in de voorliggende begroting zijn verwerkt) bieden daartoe voldoende ruimte. De afgelopen dagen ben ik echter tot de conclusie gekomen dat er voor deze motie op dit moment niet voldoende draagvlak vanuit de raad bestaat. Het lijkt mij daarom verstandig om de motie niet nu al aan de orde te stellen maar dat over enkele weken alsnog te doen, bij de behandeling van het betreffende raadsvoorstel. Dat betekent dat de beoogde dekking ook niet nu wordt gevraagd maar kan plaats vinden bij de behandeling van de eerstvolgende Kadernota in het tweede kwartaal 2018. Ik heb begrepen dat de SP een soortgelijk voorstel heeft ingediend, en wellicht kunnen mevrouw Beltman en ik samen bekijken of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen.

Voorzitter, mijn fractie dient vanavond een motie in om het bewegen (niet te verwarren met sporten) door mensen met een beperking actief te ondersteunen. Dit is een logische voortzetting van het door de raad geaccordeerde gezondheidsbeleid, in het bijzonder gericht op kwetsbare groepen voor wie bewegen in het gebruikelijke groepsverband van reguliere sportverenigingen onoverkomelijke problemen oplevert. De reden dat ik zo’n nadrukkelijk onderscheid maak tussen sport en bewegen is dat we uit oogpunt van gezondheidsbevordering terughoudend zouden moeten zijn in het stimuleren van sportbeoefening sec. Onderstaande illustratie zegt eigenlijk wel voldoende.

 

 

 

 

 

 

Ter toelichting: 4,5 miljoen sportblessures leidden in 2013 tot een medische schadepost van € 5 miljard op jaarbasis, nog afgezien van het verlies aan talloze arbeidsdagen. Natuurlijk staat daar een hoop spelvreugde tegenover, maar we moeten toch eens een keer af van de gedachte dat sportbeoefening alleen maar gezond is. Of (nog erger) dat we misschien zelfs zouden moeten overwegen middelen uit het zorgbudget over te hevelen naar de sportsector omdat dit aan de gezondheid zou kunnen bijdragen. De realistisch getinte motie van D66, gericht op het beperken van hartrisico’s bij sportbeoefening, zal mijn fractie dan ook van harte ondersteunen. Dank u wel.

Nadere informatie:

Drs L. (Louis) de la Combé

Fractievoorzitter PvdA Amersfoort

Tel 06 2938 9790

Bezoekadres: Stadhuisplein 5 (oude stadhuis), kamer 0.08

www.pvda-amersfoort.nl

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.